Právní ustanovení

Máme právní odpovědnost výrobce za dovoz a recyklaci obalových materiálů, dovoz elektroniky a baterií. Jsme napojeni na El-Kretsen, Agenturu pro ochranu životního prostředí a FTI (Packaging and Newspaper Collection).

INF Company AB KODEX CHOVÁNÍ

Tento etický kodex je založen na nejvyšších mezinárodně uznávaných standardech a každý výrobce zaručuje, že zde uvedené podmínky a dohody budou platit v rámci jeho vlastních výrobních závodů a pouze pro její subdodavatelé.

1. OBECNÁ PRINCIP

1.1 Všichni výrobci, kteří mají smlouvu na výrobu produktů pro INF Company AB, musí fungovat v plném souladu s místními a národními zákony svých příslušných zemí a se všemi ostatními platné zákony, pravidla a předpisy.

Požadavky tohoto kodexu chování jsou minimální požadavky a neomezují prospěšnější standardy zásad.

1.2 Společnost INF Company AB bude obchodovat pouze se společnostmi, které uplatňují správné a etické postupy, minimalizují možnost střetu zájmů, zakazují dávání nebo přijímání darů a spropitné a kteří kladou nejvyšší důraz na pravdu a úplné odhalení.

2. PRÁVNÍ A ETICKÉ OBCHODNÍ POSTUP

Výrobci a dodavatelé musí plně dodržovat všechny příslušné místní, státní, federální, národní a mezinárodní zákony, pravidla a předpisy, mimo jiné včetně na , ty týkající se mezd, pracovní doby, práce, zdraví a bezpečnosti a přistěhovalectví.

Výrobci a dodavatelé musí být ve svých obchodních praktikách etičtí.

3. DĚTSKÁ PRÁCE

Děti nebo nezletilí, kteří nedosáhli minimálního věku pro zaměstnání stanoveného místními zákony nebo kteří dokončili povinnou školní docházku nebo jsou mladší 15 let ( nebo 14 let v zemích uvedených v článku 2.4 úmluvy MOP č. 138). Zaměstnanci mladší osmnácti (18) let nesmějí být využíváni k práci ohrožující zdraví nebo bezpečnost.

4. NUCENÁ PRÁCE

INF Company AB nebude nakupovat produkty ani komponenty od výrobců, kteří používají nucenou práci, vězeňskou práci, otrockou práci nebo využívají dluhové otroctví a nezaměstnané budou muset zveřejnit originální „názvy“ nebo identifikační dokumenty, když se pustí do podnikání nebo to umožní jejich výrobcům.

5. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

5.1 Pracovní prostředí musí být bezpečné a zdravotně nezávadné a výrobce musí přijmout vhodná opatření, aby zabránil vzniku nehod a poškození zdraví spojených nebo vzniklých v průběh práce, minimalizace příčin rizik spojených s pracovním prostředím.

5.2 Všichni pracovníci musí mít k dispozici čisté toalety a přístup k pitné vodě. Pokud jsou pro pracovníky k dispozici ubytovny, musí být čisté, bezpečné, splňovat základní potřeby a musí být dostatečně osvětleny a větrány. Pokud dodavatel poskytuje ubytování pro zaměstnance, musí být bezpečné a hygienické a musí poskytovat dostatečné soukromí a osobní prostor.

5.3 Požární hlásič, nouzové východy a hasicí přístroje musí být k dispozici a vyvěšeny, jakož i pravidelně udržovány, přenášeny a kontrolovány. Východy musí umožňovat řádný únik v případě požáru nebo jiných mimořádných událostí. Nouzové východy musí být vyvěšeny a zřetelně označeny ve všech částech areálu výrobce a ubytovnách.

Nouzové východy musí být vždy volné.

5.4 Výrobce musí mít v každém pracovním nebo spacím prostoru alespoň jednu dobře zásobenou, snadno dostupnou lékárničku.

6. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ

Výrobce uznává a respektuje práva pracovníků svobodně se sdružovat a kolektivně vyjednávat v souladu se zákony zemí, ve kterých pracují.

7. DISKRIMINACE A ROVNÉ ZACHÁZENÍ

Výrobce se nesmí zapojit ani podporovat diskriminaci v zaměstnání, odměňování, přístupu ke školení, povýšení, ukončení nebo odchodu do důchodu na základě rasy, barvy pleti, kasty , národnost, původ, náboženství, postižení, pohlaví, sexuální orientace, odborová příslušnost, politická příslušnost, mateřství. , rodinný stav nebo věk.

8. OBTĚŽOVÁNÍ

Výrobce nesmí vystavovat své zaměstnance tělesným trestům, obtěžování nebo fyzickému, sexuálnímu, psychickému nebo verbálnímu týrání. Dále výrobce nesmí používat peněžité pokuty jako disciplinární praktiku. Chování, včetně sexuálně nátlakových gest, jazyka a fyzického kontaktu.