Environmentální a firemní odpovědnost

Naše operace se řídí zákonnou odpovědností výrobce za dovoz a recyklaci obalových materiálů a za dovoz elektrických zařízení a baterií. V naší domovské zemi, ve Švédsku, spolupracujeme s výrobci, jako jsou El-Kretsen, Naturvårdsverket a FTI (recyklace obalů a novin), na otázkách zodpovědnosti výrobců.

INF Společnost AB KODEX CHOVÁNÍ

Tento kodex chování je založen na nejvyšších mezinárodně uznávaných normách a každý výrobce zaručuje, že podmínky a závazky podléhají uplatnění v rámci jejich vlastních výrobních zařízení i jeho subdodavatelů.

1. OBECNÁ ZÁSADA

1.1 Všichni výrobci, kteří mají smlouvu na výrobu produktů pro Viking Locks, musí pracovat v plném souladu s místními a národními zákony svých zemí a se všemi dalšími použitelnými zákony, pravidly a předpisy.

Požadavky v tomto kodexu chování jsou minimální požadavky a neomezují výhodnější standardy politiky.

1.2 Viking Locks bude obchodovat pouze se společnostmi, které používají zdravé a etické praktiky, minimalizují potenciální střety zájmů, zakazují dávat nebo přijímat dary a odměny a které kladou nejvyšší důraz na pravdu a úplné zveřejnění.

2. PRÁVNÍ A ETICKÉ OBCHODNÍ POSTUPY

Výrobci a subdodavatelé musí plně dodržovat všechny platné místní, státní, federální, národní a mezinárodní zákony, předpisy a předpisy včetně, ale nejen, hodin, práce, zdraví a bezpečnosti a imigrace.

Výrobci a subdodavatelé musí být ve svých obchodních postupech etičtí.

3. DĚTSKÁ PRÁCE

Děti nebo nezletilí do minimálního produktivního věku stanoveného místními zákony nebo po ukončení povinné školní docházky nebo mladší 15 let (nebo 14 let v zemích uvedených v článku 2.4 úmluvy ILO č. 138). Pracovníci mladší osmnácti (18) let se nesmí používat v práci, která představuje zdravotní nebo bezpečnostní rizika.

4. SILNÉ PRÁCE

Společnost Viking Locks nebude kupovat produkty ani komponenty od výrobců, kteří používají nucenou práci, vězeňskou práci, odsazenou práci nebo vykořisťovanou vázanou práci, ani se od zaměstnanců nebude požadovat, aby při komerčním zaměstnávání ve společnosti ukládali „vklady“ nebo originální doklady totožnosti nebo aby povolili jejich výrobce k tomu.

5. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

5.1 Pracovní prostředí musí být bezpečné a zdravé a výrobce přijme vhodná opatření, aby zabránil úrazům a zraněním na zdraví, které jsou spojeny s prací nebo ke kterým může dojít v průběhu práce, minimalizováním příčin nebezpečí souvisejících s pracovním prostředím.

5.2 Všichni pracovníci musí mít k dispozici čisté koupelny a přístup k pitné vodě. Jsou-li pracovníkům k dispozici ubytovny, musí být čisté, bezpečné, splňovat základní potřeby a musí být dostatečně osvětlené a větrané. Pokud dodavatel poskytuje zařízení pro ubytování zaměstnanců, musí být tato zařízení bezpečná a hygienická a musí poskytovat uspokojivé osobní soukromí a prostor.

5.3 Musí být k dispozici a zobrazeny požární poplachy, východy a hasicí přístroje a pravidelně udržovány, nabíjeny a kontrolovány. Východy musí umožňovat řádnou evakuaci v případě požáru nebo jiných mimořádných událostí. Nouzové východy musí být umístěny a jasně označeny ve všech částech zařízení výrobce a kolejních zařízení.

Nouzové východy musí být vždy volné.

5.4 Výrobce musí mít k dispozici alespoň jednu dobře zásobenou lékárničku pro první pomoc v každé pracovní nebo kolejní oblasti.

6. SVOBODA PŘIDRUŽENÍ

Výrobce uznává a respektuje práva pracovníků na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání v souladu se zákony zemí, v nichž jsou zaměstnáni.

7. DISKRIMINACE A ROVNÁ LÉČBA

Výrobce se nezabývá ani nepodporuje diskriminaci při najímání, odměňování, přístupu ke školení, propagaci, ukončení nebo odchodu do důchodu na základě rasy, barvy, kasty, národního původu, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborech, politické příslušnosti, mateřství , rodinný stav nebo věk.

8. VYBAVENÍ

Výrobce nesmí zaměstnance vystavovat tělesným trestům, fyzickému, sexuálnímu, psychologickému ani slovnímu obtěžování nebo zneužívání. Kromě toho výrobce nesmí používat peněžité pokuty jako disciplinární praxi. Chování, včetně gest, jazyka a fyzického kontaktu, který je sexuálně nátlak.